K.Nam

ทีมงานการตลาด จะคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอด โดยเฉพาะเรื่องของการอัพเดทเรื่องใหม่ๆของทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเราเองในฐานะเจ้าของธุรกิจต้องอัพเดทตามให้ทันเช่นกัน เพราะที่บริษัทโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คเป็นหลัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top